25 ม.ค.2558

    ล็อกอิน
รหัสผู้ใช้งาน: 
รหัสผ่าน: 
 
พิมพ์อักษรในภาพด้านบน:
           

  บริการต่างๆ

  ตารางการสอนของอาจารย์
  ตารางการใช้ห้อง
  ปฏิทินการศึกษา
  หลักสูตรการศึกษา
  กระดานถามตอบ
  รายวิชาที่เปิดสอน
  รับสมัครนักศึกษา


ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1. นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 3 เลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 10 - 21 พฤศจิกายน 2557 เลือกผ่านระบบบริการการศึกษา Download คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
2. นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 3 สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 8 - 19 ธันวาคม 2557 ดูผ่านระบบบริการการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป
3. นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 - ชั้นปีที่ 5 สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 22 - 26 ธันวาคม 2557 ดูผ่านระบบบริการการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไประบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา สามารถเข้าได้ตามลิงค์ข้างล่าง นี้แบบสำรวจ
 ความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลด้านการเรียนการสอน  
  ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
    
      
 

ให้ลงทะเบียนด้วยตัวเองเท่านั้น หากมีข้อผิดพลาดจาการลงทะเบียนให้ผู้อื่น ทางสำนักส่งเสริมวิชาการถือว่าเป็นความผิดของนักศึกษา ให้นักศึกษาชำระเงินให้ตรงต่อเวลาไม่เช่นนั้น ท่านจะไม่มีสิทธิ์สอบ

ด่วนที่สุด การบันทึกข้อมูลเริ่มต้นด้วยการ ใส่ "วัน/เดือน/ปีเกิด" ให้ถูกต้อง