13 ต.ค.2558

    ล็อกอิน
รหัสผู้ใช้งาน: 
รหัสผ่าน: 
 
พิมพ์อักษรในภาพด้านบน:
           

  บริการต่างๆ

  ตารางการสอนของอาจารย์
  ตารางการใช้ห้อง
  ปฏิทินการศึกษา
  หลักสูตรการศึกษา
  กระดานถามตอบ
  รายวิชาที่เปิดสอน
  รับสมัครนักศึกษา 
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา สามารถเข้าได้ตามลิงค์ข้างล่าง นี้
 
 ดาวโหลดขั้นตอนการเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2/2555

รายวิชาเลือกเสรี ภาคปกติ ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2/2555แบบสำรวจ
 ความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลด้านการเรียนการสอน  
  ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
    
      
 


ให้ลงทะเบียนด้วยตัวเองเท่านั้น หากมีข้อผิดพลาดจาการลงทะเบียนให้ผู้อื่น ทางสำนักส่งเสริมวิชาการถือว่าเป็นความผิดของนักศึกษา ให้นักศึกษาชำระเงินให้ตรงต่อเวลาไม่เช่นนั้น ท่านจะไม่มีสิทธิ์สอบ

 

ด่วนที่สุด การบันทึกข้อมูลเริ่มต้นด้วยการ ใส่ "วัน/เดือน/ปีเกิด" ให้ถูกต้อง


     ประกาศให้นักศึกษา ภาคปกติ, ภาคพิเศษ, ภาค กศ.บป.ที่กำลังศึกษาอยู่ให้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัวของนักศึกษาในระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษาให้แล้วเสร็จ ก่อนสอบปลายภาค นี้ มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบผลการเรียนและไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
     ที่อยู่ระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษาเข้าได้ทาง : www.pmis.bru.ac.th/webservice/ หรือเข้าได้ทาง www.bru.ac.th

****** คู่มือการใช้งาน สามารถ Download ได้ตามเวปไซด์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- หัวข้อข่าวเด่นประจำวันของเวปไซด์มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ www.bru.ac.th
- Downoad ทันที
- www.arit.bru.ac.th
- กระทู้มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หมวดระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษา [ www2.bru.ac.th/board4 ]

     การกระทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาทุกท่านเอง โปรดประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทุกท่านทราบโดยทั่วกัน


     *** นักศึกษาตกค้าง ให้ขอรหัสผ่านที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตหรืองานส่งเสริมวิชาการและหลักสูตร (อาคาร 15 ชั้น 1)

     *** แจ้งเปลี่ยน "รหัสนักศึกษา" โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี หมู่.1 กศ.บป. 22 บร และ การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี หมู่.2 กศ.บป. 22 บร ศูนย์ประคำ ดังนี้ รหัส 503186001 - 503186078 เปลี่ยนเป็นรหัสใหม่ ดังนี้ 500186001 - 500186078 โดยจะเปลี่ยนตัวเลข เฉพาะหลักที่ 3 จากเลข "3" มาเป็นเลข "0"